สายอาชีพทางด้านไอที (IT JOBS)

CREDIT : http://www.unigang.com

สายงานด้านไอที

สำหรับสายงานด้านไอทีปัจจุบันมีให้เลือกสมัครจำนวนมาก รวมทั้งมีตำแหน่งงานมากที่สุดแทบจะว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนของคนทำงาน สายไอที อันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัครเอง การเรียกอัตตราเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับฐานบริษัทเป็นหลัก

1.สายผู้บริหารไอที (IT Management)

สำหรับ อาชีพสายผู้บริหารสารสนเทศขององค์กร จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางตำแหน่งสูงสุดน่าจะเป็น IT/MIS Manager ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ต่ำแหน่งระดับสูงที่ดูแลส่วนไอทีจะใช้ตัว C นำหน้า เช่น CIO, CTO อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทจะเน้นที่ข้อมูลหรือเน้นที่เทคโนโลยี/นวัต กรรมใหม่ๆ ผู้บริหารไอทีต้องมีศาสตร์ในตัวหลายด้าน สามารถแก้ปัญหาฌเฉพาะหน้าได้

มองมิติต่างๆ ของธุรกิจได้ทะลุปรุโปร่ง สามารถทำเน้นโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง สามารถสร้างให้บุคคลากรในหน่วยงานใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญชลาด ตัวอย่าง อาชีพระดับบริหารไอที เช่น

– CEO (Chief Executive Officer) เน้นทุกด้าน

– CIO (Chief Information Officer) เน้นด้านระบบข้อมูล

– CTO (Chief Technology Officer) เน้นด้านเทคโนโลยี

– CFO (Chief Finance Officer) เน้นด้านการเงิน

– COO (Chief Operation Officer) เน้นด้านปฏิบัติการหรือดำเนินการ

– CMO (Chief Marketing Officer) เน้นด้านการขาย

– General Manager ผู้จัดการทั่วไป

– IT Manager ผู้จัดการฝ่ายไอที

– MIS Manager

– IT Division Manager

– IT Sales Manager

– IT Audit Division Manager

– IT System Division Manager

– Business Development Manager

– IT Specialist

– MIS Supervisor

– ICT Manager

– Assistant IT Manager

——————————————————————————–

2.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin Jobs)

สำหรับ สายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (นิยมเรียกกันในชื่อ Admin)จะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร สามารถแบ่งได้ 3 สายย่อย ตามชนิดระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ดังนี้

2.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

– UNIX เช่น IBM AIX, Sun Solaris

* สามารถบริหารจัดการแอคเคาน์ผู้ใช้, ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ อาทิ DNS, Web, Mail, Proxy, Database, Backup, …

2.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดกลาง ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

– Windows Server (2003, 2008)

– Linux Server เช่น RedHat, Slackware, SuSE, Debiun, Ubuntu, CentOS

– BSD Server เช่น FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

2.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดเล็ก ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น

– Windows Server (2003, 2008)

– Linux Server เช่น RedHat, Ubuntu, CentOS

– BSD Server เช่น FreeBSD

– ระบบเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป เช่น IPCop, pfSense, ClarkConnect, Endian ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)

สำหรับ ตำแหน่งงานสายเครือข่ายมีหลายตำแหน่งด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานที่เราไปสมัครเขาเน้นใช้ระบบปฏิบัติการค่ายไหน เราก็ศึกษา NOS ตัวนั้นเป็นพิเศษ ตัวอย่าง อาชีพสายเครือข่าย เช่น

– System Engineer วิศวกรระบบ

– System Administrator ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

– Network Engineer วิศวกรเครือข่าย

– Network Administrator

– IT Administrator

– IT System Admin

– IT Security

– Network Security

– Internet Security Manager

– IT Network Infrastructure

– Network Operation เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและดูแลแครือข่าย

– Lotus Notes/Domino Admin

– Internet Security Systems Engineer

– Linux Administrator

——————————————————————————–

3.อาชีพสายนักเขียนโปรแกรม (Programmer Jobs)

สำหรับ สายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)หรือสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) น่าจะได้เปรียบเป็นพิเศษ อาชีพนักเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนต้องมองข้อมูลต่างๆ ในเชิง Logic เข้าใจศาสตร์และรูปแบบการเขียนโปรแกรม จริงแล้วในปัจจุบันมีหนังสือสอนจำนวนมาก หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน สำหรับในเมืองไทยเราส่วนตัวผมอยากแนะนำให้ใช้หลักทฤษฎี Copy and Modify มิใช่ใช้ทฤษฎี Copy and Copy (ที่ว่านี้เนื่องจากในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลักษณะ Open Source

ให้ดาวน์ โหลดมาใช้งานฟรีจำนวนมาก หลังดาวน์โหลดมาแล้วน่าจะสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนโค้ดเพิ่มเติมได้ด้วยตน เอง)แต่หากเขียนด้วยตยเองได้ โดยไม่พึ่งพาซอสโค้ดต่างชาติ จะเป็นการดีมากๆ สำหรับ อาชีพสายการเขียนโปรแกรมนั้น สามารถแยกได้ 2 ส่วนคือ

3.1 งานโปรแกรมแบบ Offline (นิยมในอดีต)

– ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น C, C++, VB, Delphi, JAVA, Cobol

– ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB2

3.2 งานโปรแกรมแบบ Online (นิยมในปัจจุบัน) เน้นใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เช่น IE, Firefox, Opera

– ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PERL, PYTHON, RUBY (ไปดูข้อมูลสายเว็บไซ์ด้านล่างเพิ่มเติม)

– ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server

– โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, IIS, Tomcat

ตัวอย่าง อาชีพสายการเขียนโปรแกรม เช่น

– Programmer

– Senior Programmer

– Cobol Programmer เน้นภาษาโคบอล

– Application Developer

– Application Developer (JAVA) เน้นภาษาจาวา

– Senior Java Developer เน้นภาษาจาวา

– Senior Test Engineer

– E-Commerce Developer

– Game Programmer

– Application Engineer

– VB Developer

– Senior Java Programmer

– PHP Programmer เน้นภาษาพีเฮสพี

– .Net Programmer (C#, VBT.NET) เน้นเทคโนโลยีดอทเน็ต อาจาใช้ภาษา C# หรือ VBT.NET

– Java Programmer

– Software Tester

– Ajax Programmer

– Software Engineer

– J2EE Programmer

– iPhone Application Developer เน้นใช้งานบนไอโฟน

– IT Development Specialist

– Project Manager

——————————————————————————–

4.อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst Jobs)

นัก วิเคราะห์ระบบงานจะทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน ก่อนการส่งงานให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมสำหรับอาชีพสายนี้หากผ่านงานสาย การเขียนโปรแกรมมาก่อนจะเป็นการดีมาก

ตัวอย่าง อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น

– Systems Analyst

– Business Analyst

– Senior System Analyst

– System Analyst AS/400

– System Analyst (RPG,AS400/IBM)

——————————————————————————–

5. สายเว็บไซต์ (Website)

สำหรับอาชีพสายเว็บไซต์ ปัจจุบันนับเป็นอาชีพ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ตัวอย่าง อาชีพสายเว็บไซต์ เช่น

– Web Programmer / Web Developer ทำหน้าที่พัฒนาแอพลิเคชั่น

– Web Designer ทำหน้าที่ออกแบบความสวยงานของเว็บไซต์

– Web Content ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลก่อนนำมาใส่ลงเว็บไซต์

– Web Marketing ทำหน้าที่ทำการตลาด ทำรายได้ให้ตัวเว็บไซต์สร้างมูลค่าขึ้นมาได้

– Web Master / Web Manager ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมเว็บ

– E-Commerce Developer พัฒนาระบบหน้าร้านขายของ

– Creative Web Designer

– Senior Web Designer

– Flash Programmer เน้นพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วย Action Script

——————————————————————————–

6.อาชีพสายฐานข้อมูล (Database Jobs)

ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลขององค์กร

ตัวอย่าง อาชีพสายสายฐานข้อมูล เช่น

– Database Administrator (DBA)

– PL/SQL Developer

– Lotus System Analyst

– Database Architect

– Oracle Database Administrator (DBA)

– Data Warehouse Specialist

– Oracle Programmer

– Data Warehouse Developer

– Oracle Forms Developer

– DB2 Database Administrator

– Lotus Notes Developer

– MySQL Engineer

– MySQL DBA

——————————————————————————–

7. อาชีพสาย CRM/ERP

ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า และระบบจัดการบุคคลากรในหน่วยงาน

CRM : Customer Relationship Management

ERP : Enterprise Resource Planning

ซอฟต์แวร์ยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น SAP (Systems, Applications and Products)

ตัวอย่าง อาชีพสาย CRM/ERP เช่น

– ERP Specialist

– SAP Basis Administrators

– SAP Specialist

– SAP Analyst : MM

– SAP Analyst : SD

– SAP Apprication Manager

– SAP Project Manager

– CRM Manager

– CRM Program Management

– CRM Business Data Manager

——————————————————————————–

8.อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น

– Graphic Designer

– Computer Graphic

– Graphic Arts Designer

——————————————————————————–

9.อาชีพสายการออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/งานสามมิติ/Animation

ตัวอย่าง อาชีพสายออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/ก เช่น

– Draftman (พนักงานเขียนแบบ)

– 3D Product Design Officer

– Interactive Media Editor

– Creative

– 3D Modeling

– 3D Character Animator

– 3D Visualizer

– Computer Animation

——————————————————————————–

10. อาชีพสายสื่อผสม (Multimedia Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายสื่อผสม เช่น

– Multimedia Designer

——————————————————————————–

11. อาชีพสายที่ปรึกษาไอที (IT Consultant Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายที่ปรึกษาไอที เช่น

– IT Consultant

– Business Intelligence Consultant

– ERP Consultant

– Datawarehousing Consultant

– CRM Consultant

——————————————————————————–

12. อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที (IT Audit Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที เช่น

– IT Audit (ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ)

——————————————————————————–

13. อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที เช่น

– Computer Teacher (อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์)

– IT Trainner (วิทยากรอบรม/บรรยายด้านไอที)

– Instructor (ผู้สอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์)

——————————————————————————–

14. อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที (IT Support Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที เช่น

– IT Support

– IT Support Officer

– Technical Support Engineer

– Technicial Support

– Maintenance Engineer

– Technical Services Engineer

– Helpdesk Supervisor

– IT Help Desk

– Customer Support

– IT Maintenance

——————————————————————————–

15. อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที (IT Sales Jobs)

ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที เช่น

– IT Sales

– Sales Executive

– Senior Sales Executive

– Product Specialist

– Product Manager

– Sales Engineer (IT)

– Sales Engineer (Solution)

– Sales Supervisor

– Pre-sales Consultant

– Sales Representative

– Project Sales

– Pre-sales Engineer

——————————————————————————–

16. อาชีพสายพนักงานไอที

ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานไอที เช่น

– IT Officer

– System Operator

– IT Operator

– Computer Operator

——————————————————————————–

17. อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตัวอย่าง อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

– นักเขียนหนังสือ (IT Book)

– นักเขียนนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (Columnist)

– นักข่าวสายไอที (Reporters)

– บรรณาธิการนิตยสารไอที
CREDIT : http://www.unigang.com

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: